regulamin cmentarza

1. Zabrania się wprowadzania psów na teren cmentarza.
2. Śmieci należy składać do kontenerów.
3. Zabrania się składania starcyh nagrobków.
4. Ustawienie nagrobków odbywa sięna podstawie zezwolenia potwierdzonego przez biuro parafialne. Przy okazji zatwierdzenia nagrobka skłądamy ofiarę na utrzymanie cmentarza.
5. Grób wykupiony pierwszy raz należy opłacić na 20 lat. Przy drugim pochówku w tym samym grobie należy uzupełnić pokładne do 20 lat. Groby nie prolongowane po 20 latach od daty pochowania przechodzą do dyspozycji Parafii na podstawie Ustawy z dnia 31-01-1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Dz.U. z 2000 roku Nr 23 poz 295.
6. Bez zgody Parafii nie wolno dokonywać żadnych zmian przy grobie. (nagrobek, ławeczki, drzewa, pozbruk, płytki itp.) Każdy nowy nagrobek, a także większe przeróbki muszą być zatwierdzone w Biurze Parafialnym.

Wykaz dokumentów potrzebnych do pogrzebu

1. Akt zgonu.

2. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

3. Jeśli pogrzeb odbywa się poza parafią mijesca zamieszkania, parafia wystawia świadectwo religijności i zgodę na pogrzeb w innej parafii